vorige (p748) pag: sub: grafisch tekst volgende (p841)
    840 InfoThuis      19:13:53
  _                  
 !"_ %&' ()*+ ,-./ 0123 4567 89:; <=>?
 ABC DEFG HIJK LMNO PQRS TUVW XYZ 
 #abc defg hijk lmno pqrs tuvw xyz #
 ABC DEFG HIJK LMNO PQRS TUVW XYZ 
                    
                    
 Wit Geel Cyaan Groen Magenta Rood Blauw
  gekleurde tekst op achtergrond   9
                   10
                   11
                   12
                   13
                   14
                   15
                   16
  nieuwe media     nieuwe media 17
                   18
1                    
   DUBBELE HOOGTE   KNIPPEREN  19
                   21
                   22